Zadzwoń do nas: +48 502 578 192

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Konar Arleta Ciemnicka z siedzibą w Świeciu, ul. Bydgoska 1 , w pisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483708, NIP: 559-16-77-411, Regon: 363308745, tel.:502-578-192 , adres e - mai l: biuro@pompolandia.pl
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są osobno w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (sprawdź: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 3. W związku z przetwarzaniem przez Konar Arleta Ciemnicka danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
  - prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwią zku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 4. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie lub skontaktować się z nam i telefonicznie lub e - mailowo.
 6. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 7. Zamówienia. Składając zamówienie, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e - mail i adres.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.
 9. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.
 10. Faktury. Wystawiając fakturę, w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wy stawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 11. Kontakt e - mailowy. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywany jest adres e - mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.
 12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda nadawcy e - maila wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą Konar Arleta Ciemnicka.
 13. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e - mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak równie ż prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu: złożenia zamówienia, złożenia zapytania, realizacji postanowień umowy o w współpracy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu: złożenia zamówienia, złożenia zapytania, realizacji postanowień umowy o w współpracy.
 16. Dane udostępnione przez Panią/Pana n ie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 17. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 18. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 19. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są: Konar A.B.Ciemniccy sp.zo.o. sp.k. z siedzibą w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1 NIP 5592043737
Konar Arleta Ciemnicka z siedzibą w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1 NIP 5591677411
ul. Mestwina 2
86-100 Świecie
tel.: 502 578 192
e-mail: biuro@pompolandia.pl
www.pompolandia.pl